Famhair: agus dàin Ghàidhlig eile (Giant: and other Gaelic poems)

and

Available in many bookstores and on-line. International customers can find the book on Amazon (ANZO: thenile.com.au)

Théid a’ Ghàidhlig ’fhaicinn mar chànain bheothail; chan e fuidheall choimhearsnachd ’na romansachd a th’ innte. Chuir Bàird Ghàidhlig beò agus marbh ri stòras de litreachas Gàidhlig ’sa’ roinn seo, agus tha feadhainn dhiubh a’ tairgsinn sealladh co-aosda, ach gu ruige seo, cha deach leabhar gu buil a dhèanadh agus a thoirt a-mach gu luchd-éisdeachd nas fharsuing.

Mar sin tha Famhair ’na leabhar Gàidhlig na h-Albann Nuaidh de bhàrdachd cho-aosda a’ dèanadh drochaid a’ chruth-tìre chultaraich dhen a’ Ghàidhlig ann an Ceap Breatuinn, de thìr-mhór na h-Albann Nuaidh taobh an Ear, de choimhearsnachd na Gàidhlig ann a’ Halifacs, agus de chogais-trusaidh mhuinntir na h-Albann Nuaidh.

Gaelic can be viewed as a living language; it is not a relic of a romanticized community of the past. Both living and deceased, Nova Scotia Gaelic poets have added to the store of Gaelic literature in this province, and some of these offer a contemporary perspective, but to date, no complete volume has been created and provided to a wider public audience.

Thus, Famhair: a Nova Scotia Gaelic book of contemporary poetry spanning the cultural landscapes of Gaelic Cape Breton, the eastern Nova Scotia mainland, the Halifax Gaelic community and the broader collective consciousness of Nova Scotians.

Purchasers of the book can access a selection of Gaelic recitations here…

Related