Lodaidh MacFhionghain

Rugadh Lodaidh MacFhionghain ’san t-Sìthean, Ceap Breatuinn, do athair aig a bheil a’ Ghàidhlig agus do mhàthair a tha ’na h-Acaidhtidheanachd is aig a bheil a’ Fhraingis. Chaidh a thogail air tìr-mór na h-Albann Nuaidh ann a’ Siorramachd Antaiginis. Foghlumaichte ’sa’ Bheurla, ré nan gnìomhan pearsanta, acadaimigeach agus dreuchdail aige, chùm Lodaidh sùim ’san t-sinnsearachd Ghàidhealach aige.

Intangible Possibilities

Rudan Mì-bheanailteach is an Cothroman, Dàin : Intangible Possibilities, Poems

and

giant-193x300

Famhair: agus dàin Ghàidhlig eile (Giant: and other Gaelic poems)

and