Fògradh, Fàisneachd, Filidheachd

Fògradh, Fàisneachd, Filidheachd / Parting, Prophecy, Poetry

, and

Available in many bookstores and on-line. Also available for your e-reader from Kobo, Kindle store and Apple iTunes. International customers can find the book on Amazon (ANZO: thenile.com.au)

~

An T-urr. Donnchadh Blàrach (1815-1893) ann am Mac-Talla / Rev. Duncan B. Blair (1815-1893) in Mac-Talla

Deasaichte le Seonaidh Ailig Mac A’ Phearsain agus Mìcheal Linkletter

Edited and translated by John A. Macpherson and Michael Linkletter

Bha an t-Urr. Donnchadh Blàrach (1815-1893) na “eòlaiche-cànain barraichte, na dheagh bhàrd, agus na dhuine cràbhach. Mar sgrìobhaiche Gàidhlig pongail cha robh duine a thug bàrr air.” Sgrìobh e laoidhean,cumhaidhean agus dàin is òrain aotrom. Nochd raon farsaing de na sgrìobhaidhean aige ann am Mac-Talla, a’ chiad phàipear-naidheachd Gàidhlig air an t-saoghal, a chaidh a chlò-bhualadh ann an Sidni, Albainn Nuadh, eadar 1892 agus 1904.

Rev. Duncan B. Blair (1815-1893) was “an excellent linguist, a good poet, and a devout man. As an accurate writer of Gaelic he had no superior.” Blair composed sacred poems, laments and secular poems and songs. Mac-Talla, the first Gaelic newspaper in the world was published in Sydney, Nova Scotia, between 1892 and 1904. Blair’s contributions to Mac-Talla were extensive.

Anns a’ Ghàidhlig thùsail, air a h-eadar-theangachadh gu Beurla le Seonaidh Ailig Mac a’ Phearsain, gheibhear anns an leabhar Fògradh, Fàisneachd, Filidheachd sgrìobhaidhean a’ Bhlàraich mu Na Fuadaichean, cuid den bhàrdachd aige, cunntas mu fhiosaiche anns an t-siathamh linn deug a rinn fàidheadaireachd, a-rèir cuid, mu Na Fuadaichean, agus iomraidhean air siubhal a rinn am Blàrach air taobh sear Chanada — uile à Mac-Talla.

Ged a nochd pàirt den bhàrdachd aige ann an caochladh chruinnichidhean, cha deach an rosg a sgrìobh e a chlò-bhualadh ann an leabhar gu ruige seo.

In the original Gaelic, with English translations by John Alick MacPherson, Fògradh, Fàisneachd, Filidheachd / Parting, Prophesy, Poetry includes Blair’s articles about the Highland Clearances, a number of his poems, an account of a 16th-century seer who some say foretold of the Clearances and articles about Blair’s travels around the Maritimes – all published in Mac-Talla.

Although some of Blair’s poems have been included in various collections, his prose writings have not previously been published.

Link here to a presentation by John Alick MacPherson, translator and editor (with Michael Linkletter). Recorded October 16, 2013, at the Beaton Institute, Cape Breton University.